Till er som arbetar inom skola

ni är fantastiska!

Skolchefens komplexa uppdrag får en puff åt rätt håll med nya stödet lektionsverkstad. Att via huvudmannen kunna styra en kommunal eller fristående verksamhet att följa de regler och föreskrifter som finns kan nu få en puff åt rätt håll med nya verktyget Lektionsverkstad menar Vd och rektor Linus Rahbek på Edu.Quallity. Vidare berättar han att Lektionsverkstad både syftar till att stötta det långsiktiga arbetet med kvalitét i skolan men även på kort sikt med handgripliga metoder för pedagogisk personal. Läs mera om hur Lektionsverkstad kan stötta ditt uppdrag.

Till er som arbetar inom skola

ni är fantastiska!

Nedan kan du som arbetar inom skola läsa mera om hur Lektionsverkstad kan stötta ditt uppdrag. Du kan också läsa mera under teman, se fliken Lektionsverkstad för ytterligare inspiration, välkommen!

Skolchef

Nyfiken skolchef

Högre kvalitet grundad på forskning och berövad erfarenhet

Skolchefens komplexa uppdrag får en puff åt rätt håll med nya stödet lektionsverkstad.
”Att kunna styra en kommunal eller fristående verksamhet att följa de regler och föreskrifter som finns kan nu få en puff åt rätt håll med nya verktyget lektionsverkstad menar Vd och rektor Linus Rahbek på Eduquality. Som vidare berättar att ”lektionsverkstad både syftar till att stötta det långsiktiga arbetet med kvalitét i skolan men även på kort sikt med handgriplig undervisningsmetodik och didaktik grundat i forskningen”. Slutligen betonar han att ”lektionsverkstad är ett unikt verktyg som underlättar för verksamhetschefer att leda den pedagogiska utvecklingen med utgångpunkt i principerna om att undervisningen skall bygga på både beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund samt vara i enlighet med styrdokumentens mål och riktlinjer.

Innehåll, process och effekt

Lektionsverkstad är ett verktyg för att lärare ska höja sina elevers måluppfyllelse och därmed uppnå bättre betyg och bättre framtidsutsikter. Lärare erbjuds ett nationellt utbyte mellan lärarkollegor då en lektionsverkstad ofta involverar lärare från hela Sverige. Forskaren som handleder processen ser till att skapandet av lektionerna direkt kopplas till nationella och internationella forskningsresultat vad gäller olika undervisningsupplägg och dess konsekvenser för elevernas lärande, socialisation och personutveckling. Skulle läraren sedan välja att gå vidare till modul 2 i lektionsverkstaden får skolan en mätbar uppföljning då man här främst fokuserar på att testa och utvärdera lektionerna som växt fram i mötet mellan lärare och forskare. Vill du veta mera om lektionsverkstad kontakta oss här eller boka ditt tillfälle direkt här.

Rektor

Tips till en fantastisk rektor

Unikt verktyg för att leda skolan

För att kunna leda inom skolan behöver du som ansvarig rektor rätt förutsättningar för att kunna bedriva en rättssäker utbildning av hög kvalité som motsvarar läroplanerna och de föreskrifter från skolverket som finns. Hur ska man då bäst leda det pedagogiska uppdraget inom verksamheten som en del i uppdraget? En väg att gå kan vara att genom försteläraren styra det pedagogiska ledningsarbetet. Då behöver du som ledare säkerställa att denne har rätt förutsättningar och verktyg för måluppfyllelsen inom din verksamhet. För att nå framgång via utbildning av din personal och indirekt vidare till elevernas utveckling och resultat erbjuder lektionsverkstad en form av skolutveckling där förstelärare, lärare och forskare med expertis inom området undervisning och lärande samskapar lektioner med målet att dessa ska bli kvalitetssäkrade. Lektionsverkstad erbjuder således unika synergimöjlighet mellan forskning och beprövad erfarenhet. Lärarna och forskaren möts på en av lektionsverkstad designad onlineplattform under några bokade tillfällen där de tillsammans arbetar med att skapa de bästa tänkbara lektionerna.

Innehåll, process och effekt

Resan och dialogen med kollegor, som styrs av forskaren och utbildningsledaren, brukar väcka många nya frågor och konstruktiva infallsvinklar. Lösningarna blir ofta innovativa på grund av samarbetet mellan lärarna och forskaren och slutprodukten blir ett flertal lektionsplaneringar som kollegor kan samarbeta vidare med på just din enhet. Du kan som ledare vara säker på att det jobb som utförs nu vilar på en forskningsgrund. I lektionsverkstadens modul 2 kan läraren fortsätta arbetet med att förädla lektionsmaterialet tillsammans med forskaren och kollegorna genom att genomföra de planerade lektionerna och analysera dess resultat. Vad händer sedan, blir det någon effekt av lektionsverkstad? Första fördelen med lektionsverkstad är att dina deltagande lärares lektioner blir kvalitetssäkrade genom beprövad erfarenhet och forskning. Den andra fördelen är att dina lärare får del av samtliga kursdeltatagares lektioner som hen kan sprida till sina kollegor. Den tredje fördelen är att dina lärare får med sig ett mindre utbildningspaket som de kan använda för korta fortbildningsinsatser på just din enhet. Därmed kan kunskapen och det kollegiala lärandet tas vidare utan med bibehållen kvalité. Vill du veta mera om hur du som rektor kan få stöd i utvecklingen av din verksamhet? Kontakta oss eller ta del av vårt nyhetsbrev här.

Lärare

Är du en grym lärare?

Äntligen!

Som lärare går du mellan olika rum. Rum för lektioner. Rum för planering och i bästa fall rum för eftertanke och reflektion. Lektionsverkstad är ett rum för kreativitet och ny insikt, en samverkansform där lärare möter forskare i ett samskapande. Här bidrar du med din beprövade erfarenhet och forskaren med relevanta och aktuella forskningsrön inom området undervisning och lärande. Detta är ett unikt rum som ger dig möjlighet att reflektera, att bli inspirerad och att utbyta tankar och ideer. Men kanske det allra viktigast är att du får möjlighet att tillsammans med forskare och lärarkollegor omsätta dina och andras reflektioner, tankar, etcetera till konkreta produkter som du direkt kan använda i din undervisning. Fokus ligger på just skapandet. Efter lektionsverkstad kan du dessutom ta del av de andra deltagarnas lektionsplaneringar och får på så vis en kvalitativ inspirationskälla att sprida och att själv använda i ditt arbete.

Samskapare och inspiratör

Du som lärare har värdefulla kunskaper och färdigheter, så kallad beprövad erfarenhet. Forskaren har tillgång till relevanta forskningsrön om undervisning, lärande och bedömning och är skolad i att genomföra vetenskapliga analyser. När dessa olika kompetenser sätts i rörelse, i en genomtänkt och systematisk process, där öppenhet, respekt, reflektion och samskapandet är i fokus produceras ofta innovativa produkter som är direkt användbara i undervisningen och som kommer att gagna elevernas lärande och utveckling. Men du är inte bara en inspiratör för eleverna utan även för kollegorna på skolan. För att underlätta detta arbete skickar vi med ett mindre utbildningspaket – en enkel guide med riktlinjer – som du kan använda för att på ett strukturerat sätt föra vidare de produkter, kunskaper och insikter som har utvecklats under samskapandet. Tycker du att detta låter intressant och vill veta mera? Kontakta oss eller prenumerera på vårt nyhetsbrev för att inte missa erbjudanden och nyheter från oss.